ชื่อ - นามสกุล :นายประสพ ปรุโปร่ง
ตำแหน่ง :ผู้อำนวยการสถานศึกษา
หน้าที่หลัก :บริหารสถานศึกษา
ที่อยู่ :โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว
Telephone :0819557792
Email :vt9vm@hotmail.com
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : บริหารสถานศึกษา