[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว
เมนูหลัก
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 2 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
link banner
e-Learning

poll

   คุณคิดว่าเวปนี้เป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. แย่
  5. แย่มาก 
  
ประวัติโรงเรียน  
 

ประวัติโรงเรียน


โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัวเป็นโรงเรียนที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานและระดับก่อนประถมศึกษาสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ที่ตั้ง ถนนธรรมวิถี (ตรงข้ามวัดพระธาตุหนองบัว) ตำบลในเมืองอำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี เปิดทำการ เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๓๐ตั้งแต่ระดับชั้นเด็กเล็กถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ จำนวน ๘ ห้องเรียน ครูปฏิบัติการสอน ๙ คน ศึกษานิเทศก์ช่วยสอน ๑ คน ลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ภารโรง ๒ คน จำนวนนักเรียน ๒๓๔ คน เมื่อปี ๒๕๒๔ กระทรวงมหาดไทยได้ตรากฤษฎีกา ขยายเขตเทศบาลเมืองอุบลราชธานีจากเดิม ๖ ตารางกิโลเมตร ขณะนั้นมีโรงเรียนในสังกัดเพียง ๑ โรงเรียน ทำให้การบริการด้านการศึกษาไม่เพียงพอ สภาเทศบาลและคณะเทศมนตรีในสมัย นายประจวบ ศรีธัญรัตน์ นายกเทศมนตรีได้มอบหมายให้ นายสวาสดิ์ แก้ววรรณา หัวหน้ากองการศึกษาและนายไพโรจน์ ใจภักดี ศึกษานิเทศก์ ในสมัยนั้น ประสานงานไปยังกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย พร้อมกับออกสำรวจการจัดตั้งโรงเรียนแห่งใหม่เพิ่มขึ้นอีกครั้งแรกได้ขออนุญาตใช้ที่ดินเนื้อที่ประมาณ ๓0 ไร่ ซึ่งอยู่ในซอยตรงข้ามด้านทิศตะวันตก วัดศรีแสงทอง
 
ในปี พ.ศ. ๒๕๒๘ เทศบาลเมืองอุบลราชธานี ได้รับอนุมัติจากกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ให้จัดตั้งโรงเรียนเทศบาลแห่งที่ ๒ ขึ้นโดยได้รับประกาศจัดตั้งที่บริเวณสาธารณประโยชน์คุ้มวัดศรีแสงทองในเนื้อที่ ๓๐ ไร่ ในซอยถนนอุบล-ตระการ แต่การสำรวจอีกครั้ง พบว่าที่ดินในบริเวณดังกล่าวเป็นบ่อลึกต้องถมดินปรับระดับ เทศบาลต้องจ่ายเงินค่าถมพื้นที่เป็นล้านบาท นอกจากนี้การสำรวจนักเรียนที่เข้าเรียนในโรงเรียนเทศบาลแห่งใหม่ มีเพียง ๑๐๐ คนเศษ จำนวนนี้บางส่วนได้เข้าเรียนในโรงเรียนประถมที่อื่นแล้ว และยังเป็นชุมชนที่ไม่หนาแน่น จากนั้นเทศบาลก็ได้ออกสำรวจเนื้อที่แห่งใหม่ ก็ได้มาพบที่ดินสาธารณประโยชน์อยู่ในซอยวัดบ้านนาควายติดกับสนามบินกองบิน ๒๑ เนื้อที่ประมาณ ๑๔ ไร่ ที่ดินดังกล่าวนี้มีปัญหามากและเป็นป่าช้าเก่าของวัดและชาวคุ้ม เมื่อปลายปี พ.ศ. ๒๕๒๘ถึงต้นปีการศึกษา ๒๕๒๙ นายประจวบ ศรีธัญรัตน์ นายกเทศมนตรีได้มอบหมายให้ นายเสถียร นาคสุข ผู้อำนวยการกองการศึกษา นายไพโรจน์ ใจภักดี ผู้ช่วยผู้อำนวยการกองการศึกษา นายสุขนิตย์ โสทะรักษ์ ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบลพร้อมคณะครูอีก ๑ คณะ ออกทำการสำรวจข้อมูลจำนวนนักเรียนที่จะเข้าเรียนในโรงเรียนเทศบาลของชาวคุ้มวัดพระธาตุหนองบัวและคุ้มตลาดหนองบัวรวมทั้งความหนาแน่นของชุมชนด้วยมีประมาณ ๔๐๐-๕00 ครอบครัว และมีความประสงค์จะเข้าเรียนโรงเรียนแห่งใหม่ในคุ้มวัดพระธาตุหนองบัวประมาณ ๑๕0 - ๒0๐ คน จากนั้นก็ได้
สำรวจที่ดินที่จะก่อสร้างจนได้ที่ดินของเอกชนคือ พ.ต.ท.ประสิทธิ์ ศาลาสุขซึ่งอยู่ตรงข้ามกับวัดพระธาตุหนองบัว ด้านหลังติดกับหนองบัว ซึ่งเป็นหนองน้ำสาธารณะ โดยเจ้าของที่ดินแบ่งขายให้เทศบาลจำนวน ๕ ไร่ ๒ งานคณะเทศมนตรี จึงได้นำเสนอต่อสภาเทศบาล และสภาเทศบาลได้อนุมัติ
 
งบประมาณของเทศบาลจัดซื้อที่ดังกล่าวในราคา ๙๒๐,๕๑๒ บาท(เก้าแสนสองหมื่นห้าร้อยสิบสองบาท) ตามโฉนดเลขที่ ๒๖๑๓ เล่มที่ ๒๗เนื่องจากเทศบาลนครอุบลราชธานี ได้ประกาศจัดตั้งโรงเรียนเทศบาล
แห่งที่ ๒ เป็นที่ดินอยู่บริเวณคุ้มวัดศรีแสงทอง ดังนั้น คณะเทศมนตรีจึงได้นำเรียนเสนอต่อสภาเทศบาลเพื่ออนุมัติให้เปลี่ยนสถานที่ก่อสร้างมายังที่ดินแห่งใหม่ ที่เทศบาลจัดซื้อพร้อมรายการเปลี่ยนแปลงไปยังกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย และกระทรวงได้จัดสรรงบประมาณมาเป็นค่าก่อสร้างอาคารเรียนของโรงเรียนเทศบาลแห่งที่ ๖ เป็นเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จำนวน๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านบาท) การก่อสร้างอาคารเรียนแห่งใหม่นี้ได้เริ่มดำเนินการเมื่อเดือนสิงหาคม ๒๕๒๙ เป็นอาคาร ค.ส.ล. ๓ ชั้น ๘ ห้องเรียนชั้นล่างโล่ง ขนาด ๘x๓๖ เมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองอุบลราชธานีพร้อมรั้วคอนกรีตอิฐบล็อกด้านหน้าและเสาธง การก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่๒ มีนาคม ๒๕๓๐ เนื่องจากโรงเรียนที่ตั้งใหม่นี้ ต้านหน้าอยู่ตรงข้ามวัดพระธาตุ
หนองบัว และต้านหลังอยู่ติดหนองบัวซึ่งเป็นหนองน้ำสาธารณะ คู่บ้านคู่เมืองชาวคุ้มและเทศบาลจึงได้จัดตั้งมงคลนามคือ "โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว"การก่อตั้งโรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัวของเทศบาลเมืองอุบลราชธานีประสบความสำเร็จได้รับการสนับสนุนจากส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และท้องถิ่นสภาพปัจจุบันสถานที่ตั้งโรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว ตั้งอยู่ริมถนนธรรมวิถีหน้าวัดพระธาตุหนองบัว ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานีรหัสไปรษณีย์ ๓๔๐๐0 โทรศัพท์ ๐๔๕-๓๑๑๙๕๖ โดยห่างจากถนนขยางกูรระหว่างกิโลเมตรที่ ๒-๓ ไปทางทิศตะวันตกตามถนนธรรมวิถี ห่างจากถนนชยางกูร ประมาณ ๔๕๐ เมตร
ปัจจุบันเปิดสอนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  จำนวนห้องเรียน 44  ห้องเรียน  มีอาคารเรียน 6 หลัง อาคารอเนกประสงค์ 1 หลัง บริหารโดย นายประสพ  ปรุโปร่ง  ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา  วิทยฐานะ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ  


Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5
โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว สังกัดสำนักการศึกษา เทศบาลนครอุบลราชธานี
ถนนธรรมวิถี ต.ในเมือง อ.เมืองอุบลราชธานี จ. อุบลราชธานี
Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5